تصویر 2 تصویر 1 تصویر 3

صفحه اصلی

اصفهان خیابان حکیم نظامی ابتدای خیابان محتشم کاشانی (دقیقی) ساختمان پردیس جنوبی (روبروی MRI سپاهان) طبقه چهارم و پنجم
آدرس انجمن
 6265515-16  تلفن طبقه پنجم
 6251912-13  تلفن طبقه چهارم
 6266746  فاکس
81655-1683 صندوق پستی